Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem
Pozioma linia
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Monitor Polski wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Monitor Polski. Dzień ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

 • Wykaz aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
  • W Monitorze Polskim ogłasza się:

   1. zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie ustawy;
   2. uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na podstawie ustawy;
   3. teksty jednolite aktów określonych w pkt 1 i 2;
   4. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone, a także:
    1. uchwały Zgromadzenia Narodowego dotyczące:
     1. regulaminu Zgromadzenia Narodowego,
     2. uznania trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia,
     3. postawienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu;
    2. uchwały Sejmu dotyczące:
     1. regulaminu Sejmu,
     2. uchwalenia wotum zaufania Radzie Ministrów oraz absolutorium dla Rady Ministrów,
     3. uchwalenia wotum nieufności Radzie Ministrów lub ministrowi,
     4. pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu,
     5. rozwiązania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego,
     6. wyboru, powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji lub ustawach stanowiska państwowe; uchwałę o powołaniu lub odwołaniu wymagającym zgody Senatu ogłasza się po wyrażeniu takiej zgody;
    3. uchwały Senatu dotyczące:
     1. regulaminu Senatu,
     2. wyboru, powoływania, odwoływania, a także wyrażenia zgody na powoływanie lub odwoływanie przez Sejm na określone w Konstytucji lub ustawach stanowiska państwowe;
    4. akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące:
     1. zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu,
     2. zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
     3. desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Ministrów,
     4. przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków,
     5. dokonywania zmian w składzie Rady Ministrów na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
     6. odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności,
     7. powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji i ustawach stanowiska państwowe,
     8. powoływania sędziów,
     9. nadawania tytułu naukowego profesora i tytułu profesora sztuki,
     10. mianowania na stopień generała i równorzędny,
     11. nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
    5. postanowienia Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzeniu Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
    6. postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa, również inne uchwały Sejmu i Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, wyroki Trybunału Stanu, a także postanowienia Marszałka Sejmu, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Polskim jest przewidziane w tych uchwałach lub postanowieniach albo jeżeli odrębne ustawy tak stanowią. W Monitorze Polskim ogłasza się także inne akty prawne oraz ogłoszenia, obwieszczenia i komunikaty organów, instytucji i osób, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią, jak również inne akty prawne, ogłoszenia i obwieszczenia zastrzeżone do ogłoszenia w Monitorze Polskim na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.Ostatnio opublikowane akty prawne:
PozycjaTytułData ogłoszeniaPliki
218 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz świadczenia pieniężnego przysługującego działaczom opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych 2017-02-23 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 218 (233,7 kB)
217 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej 2017-02-23 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 217 (229,0 kB)
216 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 2017-02-23 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 216 (229,1 kB)
215 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent 2017-02-23 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 215 (230,0 kB)
214 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 2017-02-23 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 214 (228,5 kB)
Zobacz więcej >