Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem
Pozioma linia
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Monitor Polski wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Monitor Polski. Dzień ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

 • Wykaz aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
  • W Monitorze Polskim ogłasza się:

   1. zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie ustawy;
   2. uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na podstawie ustawy;
   3. teksty jednolite aktów określonych w pkt 1 i 2;
   4. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone, a także:
    1. uchwały Zgromadzenia Narodowego dotyczące:
     1. regulaminu Zgromadzenia Narodowego,
     2. uznania trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia,
     3. postawienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu;
    2. uchwały Sejmu dotyczące:
     1. regulaminu Sejmu,
     2. uchwalenia wotum zaufania Radzie Ministrów oraz absolutorium dla Rady Ministrów,
     3. uchwalenia wotum nieufności Radzie Ministrów lub ministrowi,
     4. pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu,
     5. rozwiązania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego,
     6. wyboru, powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji lub ustawach stanowiska państwowe; uchwałę o powołaniu lub odwołaniu wymagającym zgody Senatu ogłasza się po wyrażeniu takiej zgody;
    3. uchwały Senatu dotyczące:
     1. regulaminu Senatu,
     2. wyboru, powoływania, odwoływania, a także wyrażenia zgody na powoływanie lub odwoływanie przez Sejm na określone w Konstytucji lub ustawach stanowiska państwowe;
    4. akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące:
     1. zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu,
     2. zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
     3. desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Ministrów,
     4. przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków,
     5. dokonywania zmian w składzie Rady Ministrów na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
     6. odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności,
     7. powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji i ustawach stanowiska państwowe,
     8. powoływania sędziów,
     9. nadawania tytułu naukowego profesora i tytułu profesora sztuki,
     10. mianowania na stopień generała i równorzędny,
     11. nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
    5. postanowienia Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzeniu Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
    6. postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa, również inne uchwały Sejmu i Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, wyroki Trybunału Stanu, a także postanowienia Marszałka Sejmu, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Polskim jest przewidziane w tych uchwałach lub postanowieniach albo jeżeli odrębne ustawy tak stanowią. W Monitorze Polskim ogłasza się także inne akty prawne oraz ogłoszenia, obwieszczenia i komunikaty organów, instytucji i osób, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią, jak również inne akty prawne, ogłoszenia i obwieszczenia zastrzeżone do ogłoszenia w Monitorze Polskim na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.Ostatnio opublikowane akty prawne:
PozycjaTytułData ogłoszeniaPliki
1000 Zarządzenie nr 22/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii „Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości” – Józef Haller 2016-10-25 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2016 pozycja 1000 (478,4 kB)
999 Zarządzenie nr 21/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii „Odkryj Polskę” – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 2016-10-25 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2016 pozycja 999 (394,0 kB)
998 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 2016-10-24 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2016 pozycja 998 (257,6 kB)
997 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 października 2016 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2016 r. 2016-10-24 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2016 pozycja 997 (396,3 kB)
996 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. 2016-10-24 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2016 pozycja 996 (242,7 kB)
Zobacz więcej >